Privacy statement

Veilig Thuis Haaglanden respecteert de privacy van de bezoekers van het platform www.veiligthuishaaglanden.nl (hierna: het platform). Zorgvuldige omgang met uw gegevens staat centraal bij een bezoek aan het platform en het gebruik van interactieve diensten. Veilig Thuis Haaglanden houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

Veilig Thuis Haaglanden gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van het platform alleen voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Door gebruik te maken van het platform geeft u toestemming voor de omgang met persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

Veilig Thuis Haaglanden gebruikt door u verstrekte persoonsgegevens voor haar dienstverlening en om contact met u te onderhouden. Wanneer u zich registreert voor één van de diensten van Veilig Thuis Haaglanden, kunnen uw e-mailadres en informatie over uw interesses worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een persoonlijke e-mail of de nieuwsbrief van Veilig Thuis Haaglanden.

Bescherming persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik hanteert Veilig Thuis Haaglanden passende beveiligingsprocedures. Veilig Thuis Haaglanden bewaart de door u op de website verstrekte persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Gegevens van verstrekken aan derden

Veilig Thuis Haaglanden zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Verantwoordelijkheid links naar derden

Het platform kan links naar websites van derden bevatten. Veilig Thuis Haaglanden is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Uw rechten

U hebt het recht Veilig Thuis Haaglanden te vragen welke persoonsgegevens zij van u heeft opgeslagen en gebruikt. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen, de contactgegevens vindt u onder Contact. Veilig Thuis Haaglanden zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u Veilig Thuis Haaglanden verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Veilig Thuis Haaglanden in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Veilig Thuis Haaglanden te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op het platform gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.